Kontakt

ULTRA PLAST s.r.o.
Mlynská 1
082 71 Lipany
Slovenská republika

IČO: 36467545
DIČ:2020005009
IČ DPH: SK2020005009

číslo účtu:
BIC (SWIFT): CEKOSKBX
ČSOB Prešov, Hlavná ulica, SK

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Prešov, Oddiel Sro, vložka č. 12269/P

              


tel.: +421 51 489 10 60

mobil: +421 915 931 663
 

e-mail: info@ultraplast.eu